ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ. สทศ. บรรยายเรื่อง “การบริหารการทดสอบ O-NET ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบสีขาว”

24 ก.ค. 2560 09:05 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธิ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ท้องถิ่นจังหวัดผู้อำนวยการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และคณะทำงาน โดยจัดประชุม ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ภาพ ผอ. สทศ. บรรยายเรื่อง “การบริหารการทดสอบ O-NET ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบสีขาว”

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่อง “การบริหารการทดสอบ O-NET ให้ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบสีขาว โปร่งใส-คุณภาพ-คุณธรรม โดยปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบฯ อย่างเคร่งครัด” โดยกล่าวว่า หลังจากที่ สทศ. ได้ประกาศผลสอบและวิเคราะห์ค่าสถิติผลการทดสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา สทศ.ขอให้ศูนย์สอบประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำใบรายงาน O-NET ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 5 มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการใช้ ปพ.5 เป็นเครื่องสะท้อนในการปรับปรุงในรายสาระที่ต้องพัฒนา โดย สทศ. ยินดีในการร่วมพัฒนาให้กับเขตพื้นที่การศึกษาในการส่งเสริมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการเรียนในดียิ่งขึ้น

ในการบริหารการทดสอบ O-NET สทศ. มุ่งเน้นให้การจัดสอบของ สทศ. เป็น “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” และเน้นย้ำให้การบริหารการจัดสอบดำเนินตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด  สำหรับกรรมการคุมสอบให้ดำเนินการคู่มือฯ และระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อลดข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น

สำหรับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ส่วน O-NET ม.6 สอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีกำหนดการสอบ ดังนี้

·   O-NET ป.6    สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561      ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2561

·   O-NET ม.3    สอบวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2561

·   O-NET ม.6    สอบวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561     ประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561

 

ส่วนการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย (รูปแบบข้อสอบอัตนัย) ปีการศึกษา 2560 ขอให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ซึ่งก่อนการสอบ สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 เผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น Test Blueprint รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบแต่ละวิชา ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

นอกจากนี้ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

1.   สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ www.niets.or.th)

2.   E-mail : Testing@niets.or.th

3.   Call Center 02-217-3800

4.   จดหมายส่งมาที่ สทศ.

ภาพ ผอ. สทศ. บรรยายเรื่อง “การบริหารการทดสอบ O-NET ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบสีขาว”

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปภาพรวมการจัดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 โดยขอให้ศูนย์สอบเน้นย้ำคณะทำงานระดับสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบฯ และคู่มือการสอบอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ การส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET สทศ.เปิดระบบให้โรงเรียนส่งข้อมูลผ่านระบบ O-NET ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 โดยโรงเรียนสามารถดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบได้โดยไม่ต้องรอหนังสือแจ้งจากหน่วยงานต้นสังกัด

สำหรับข้อพึงระวังในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ การปฏิบัติงานในคณะทำงานระดับสนามสอบ ขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ ปฏิบัติตามคู่มือที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบการสอบฯ เพื่อลดข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น เน้นย้ำให้ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงสนามสอบก่อนการสอบ รวมถึงการส่งข้อมูลเด็กพิเศษ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนโดยยึดตามความเป็นจริง  การส่งข้อมูลผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ ขอให้ศูนย์สอบเน้นย้ำและประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนส่งข้อมูลภายในช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สทศ. ได้เน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ สถานศึกษา ดำเนินการตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ในปฏิทินการจัดสอบ นอกจากนี้ ได้เน้นการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบ โดยเฉพาะการแจก-เก็บแบบทดสอบ กระดาษคำตอบให้ถูกต้อง รวมถึงการตรวจหลักฐานและอุปกรณ์การสอบของผู้เข้าสอบ

สำหรับการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย (รูปแบบข้อสอบอัตนัย) ปีการศึกษา 2560 ขอให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ซึ่งก่อนการสอบ สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น Test Blueprint รูปแบบข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

ภาพ ผอ. สทศ. บรรยายเรื่อง “การบริหารการทดสอบ O-NET ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบสีขาว” ภาพ ผอ. สทศ. บรรยายเรื่อง “การบริหารการทดสอบ O-NET ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบสีขาว”