ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.นนทบุรี

26 ก.ค. 2560 09:10 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 184 คน จากศูนย์สอบ 83 ศูนย์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ท้องถิ่นจังหวัดผู้อำนวยการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และคณะทำงาน โดยจัดประชุม ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ภาพ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.นนทบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่อง “การบริหารการทดสอบ O-NET ให้ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบสีขาว โปร่งใส-คุณภาพ-คุณธรรม โดยปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบฯ อย่างเคร่งครัด” กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2560 โดยขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (2) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (3) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนนและการประมวลผล (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ศูนย์สอบและกรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือและระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรม และโปร่งใส เป็นการสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” 

ผู้อำนวยการ สทศ. ยังได้แนะถึงการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 โดยก่อนสอบ O-NET สทศ.ได้นำตัวอย่างกระดาษคำตอบ Test Blueprint รูปแบบและจำนวนข้อสอบแต่ละวิชาเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.niets.or.th เพื่อให้ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบ O-NET

สำหรับวิชาที่ใช้ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ส่วน O-NET ม.6 สอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีกำหนดการสอบ ดังนี้

·   O-NET ป.6      สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561      ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2561

·   O-NET ม.3      สอบวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2561

·   O-NET ม.6      สอบวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561     ประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561

ภาพ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.นนทบุรี

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปภาพรวมการบริหารการทดสอบ O-NET พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในปีที่ผ่านมา และได้อธิบายถึงโครงสร้างการบริหารการทดสอบ ข้อปฏิบัติและปฏิทินการทำงานของศูนย์สอบและสถานศึกษา โดยเน้นย้ำให้ศูนย์สอบและสถานศึกษาดำเนินการตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด เช่น การส่งข้อมูลนักเรียน การปรับข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  การจัดสนามสอบ/ห้องสอบ ฯลฯ  สำหรับอีกหนึ่งมาตรการในการเพิ่มความโปร่งใสในการสอบ O-NET สทศ. ได้ส่งตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบเพื่อกำกับและรายงานผลการปฏิบัติการจัดสอบให้ สทศ. รับทราบ เพื่อกำกับติดตามให้การบริหารการทดสอบ O-NET ในวันสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้ (1) สายตรงผู้บริหาร ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th  (2) E-mail : Testing@niets.or.th  (3) Call Center 02-217-3800 (4) จดหมายส่งมาที่ สทศ.

ภาพ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.นนทบุรี