ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ผลสอบ O-NET สูงขึ้น”

27 ก.ค. 2560 10:38 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 69 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ท้องถิ่นจังหวัดผู้อำนวยการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และคณะทำงาน โดยจัดประชุม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ผลสอบ O-NET สูงขึ้น”

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ผลสอบ O-NET สูงขึ้น” กล่าวถึงการนำผล O-NET ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพที่ไม่เพิ่มภาระครู โดยการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) มีวัตถุประสงค์สำคัญให้ผู้สอนดำเนินการ ดังนี้  (1) กำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียนตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ) (2) ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  (3) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2560 ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ก่อนการสอบ สทศ. จะนำตัวอย่างกระดาษคำตอบ Test Blueprint รูปแบบและจำนวนข้อสอบแต่ละวิชาเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.niets.or.th เพื่อให้ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาศึกษาและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบ O-NET

ในปีการศึกษา 2560 O-NET ป.6 และ ม.3 ได้มีการปรับวิชาสอบ เหลือ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ส่วน O-NET ม.6 สอบ 5 วิชาเท่าเดิม ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีกำหนดการสอบ ดังนี้

·   O-NET ป.6      สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561      ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2561

·   O-NET ม.3      สอบวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2561

·   O-NET ม.6      สอบวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561     ประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561

สำหรับการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย (รูปแบบข้อสอบอัตนัย) ปีการศึกษา 2560 ขอให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ซึ่งก่อนการสอบ สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น Test Blueprint รูปแบบข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ผลสอบ O-NET สูงขึ้น”

ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย  รองผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่อง “การบริหารการทดสอบ O-NET ให้ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบสีขาว โปร่งใส-คุณภาพ-คุณธรรม โดยปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบฯ อย่างเคร่งครัด” กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2560 โดยขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (2) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (3) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนนและการประมวลผล (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ศูนย์สอบและกรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือและระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรม และโปร่งใส เป็นการสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว มีคุณภาพ คุณธรรม และมีความโปร่งใส”

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ผลสอบ O-NET สูงขึ้น”

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปภาพรวมการบริหารการทดสอบ O-NET พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในปีที่ผ่านมา และได้อธิบายถึงโครงสร้างการบริหารการทดสอบ ข้อปฏิบัติและปฏิทินการทำงานของศูนย์สอบและสถานศึกษา โดยเน้นย้ำให้ศูนย์สอบและสถานศึกษาดำเนินการตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด เช่น การส่งข้อมูลนักเรียน การปรับข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  การจัดสนามสอบ/ห้องสอบ ฯลฯ  สำหรับอีกหนึ่งมาตรการในการเพิ่มความโปร่งใสในการสอบ O-NET สทศ. ได้ส่งตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบเพื่อกำกับและรายงานผลการปฏิบัติการจัดสอบให้ สทศ. รับทราบ เพื่อกำกับติดตามให้การบริหารการทดสอบ O-NET ในวันสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบ โดยเฉพาะข้อพึงระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสอบ เช่น การตรวจหลักฐานแสดงตนในวันสอบ การแจกแบบทดสอบ การเก็บกระดาษคำตอบ การตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่นั่งสอบฯลฯ ทั้งนี้ ศูนย์สอบนับเป็นกลไกสำคัญในการบริหารการทดสอบ ตั้งแต่ก่อนสอบ ระหว่างสอบ หลังสอบโดยขอให้ศูนย์สอบ/สนามสอบดำเนินการตามคู่มือการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 และระเบียบว่าด้วยระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ พ.ศ.2557 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การทดสอบ O-NET มีความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ทั้งนี้ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้ (1) สายตรงผู้บริหาร ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th  (2) E-mail : Testing@niets.or.th  (3) Call Center 02-217-3800 (4) จดหมายส่งมาที่ สทศ.

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ผลสอบ O-NET สูงขึ้น” ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ผลสอบ O-NET สูงขึ้น”