ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตั้งแต่บัดนี้ ออกไปจนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

กลุ่มงานอำนวยการและยุทธศาสตร์

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง เลขานุการผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร

3. ตำแหน่ง นักวิชาการองค์การสัมพันธ์ (งานวิเทศสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด