ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.พิษณุโลก

4 ส.ค. 2560 11:53 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 8 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย รวม 40 ศูนย์สอบ ผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ท้องถิ่นจังหวัดผู้อำนวยการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และคณะทำงาน จัดประชุม ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์ วิว จังหวัดพิษณุโลก

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.พิษณุโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่อง “การบริหารการทดสอบ O-NET ให้ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบสีขาว โปร่งใส-คุณภาพ-คุณธรรม โดยปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบฯ อย่างเคร่งครัด” กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมในจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2560 ขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (2) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (3) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนนและการประมวลผล (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้

สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ส่วน O-NET ม.6 สอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ (วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกข้อสอบ) มีกำหนดการสอบ ดังนี้

·  O-NET ป.6  สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561      ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2561

·  O-NET ม.3  สอบวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2561

·  O-NET ม.6  สอบวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561     ประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561

ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 เผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น Test Blueprint รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบแต่ละวิชา ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบ O-NET ด้วยระบบ E-Testing  ซึ่งในภาคเหนือ สทศ. มีศูนย์สอบ E-Testing ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สทศ. ยินดีเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการสอบโดยใช้ระบบ E-Testing ให้กับศูนย์สอบและบุคลากรทางการศึกษาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล

สทศ. ให้ความสำคัญและเน้นการบริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน โปร่งใส และยุติธรรม โดยได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

1.       สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ www.niets.or.th)

2.       E-mail : Testing@niets.or.th

3.       Call Center 02-217-3800

4.       จดหมายส่งมาที่ สทศ.

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.พิษณุโลก

          นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ สรุปภาพรวมการจัดสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา และขอขอบคุณศูนย์สอบที่ให้ความร่วมมือในการบริหารการทดสอบเป็นอย่างดี สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ขอให้ศูนย์สอบเน้นย้ำคณะทำงานระดับสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบฯ และคู่มือการสอบอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ การส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET สทศ.เปิดระบบให้โรงเรียนส่งข้อมูลผ่านระบบ O-NET ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 โดยโรงเรียนสามารถดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบได้โดยไม่ต้องรอหนังสือแจ้งจากหน่วยงานต้นสังกัด,  ศูนย์สอบจัดสนามสอบผ่านระบบ O-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560 

          สำหรับข้อพึงระวังในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ การปฏิบัติงานในคณะทำงานระดับสนามสอบ ขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ ปฏิบัติตามคู่มือที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบการสอบฯ เพื่อลดข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น เน้นย้ำให้ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงสนามสอบก่อนการสอบ รวมถึงการส่งข้อมูลเด็กพิเศษ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนโดยยึดตามความเป็นจริง  การส่งข้อมูลผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ ขอให้ศูนย์สอบเน้นย้ำและประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนส่งข้อมูลภายในช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สทศ. ได้เน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ สถานศึกษา ดำเนินการตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ในปฏิทินการจัดสอบ

          อย่างไรก็ตาม ศูนย์สอบถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารการทดสอบ ตั้งแต่ก่อนสอบ ระหว่างสอบ หลังสอบโดยขอให้ศูนย์สอบ/สนามสอบเน้นย้ำถึงระเบียบว่าด้วยระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ พ.ศ.2557 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น ขอให้ศูนย์สอบเน้นย้ำให้กรรมการคุมสอบปฏิบัติตามระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ และแนวทางที่ สทศ. กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทดสอบมีมาตรฐาน โปร่งใส ลดข้อร้องเรียน และเพิ่มศักยภาพในการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.พิษณุโลกภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.พิษณุโลก