ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.เชียงใหม่

4 ส.ค. 2560 14:10 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 43 ศูนย์สอบ จำนวน 100 คน จาก 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ท้องถิ่นจังหวัดผู้อำนวยการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และคณะทำงาน โดยจัดประชุม ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่อง “ลดข้อผิดพลาด เพิ่มความโปร่งใส ให้ความยุติธรรม สอดคล้องโครงสร้างใหม่” กล่าวว่า สทศ.ขอให้ศูนย์สอบและโรงเรียนนำใบรายงาน O-NET ฉบับที่ 1 - 5 มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่ง สทศ. ยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับการบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สทศ. มุ่งเน้นให้การจัดสอบของ สทศ. เป็น “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” และเน้นย้ำให้การบริหารการจัดสอบดำเนินตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด  สำหรับกรรมการคุมสอบให้ดำเนินการคู่มือฯ และระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อลดข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น

สำหรับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.6 และ ม.3 สอบวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 (สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์)  ส่วน O-NET ม.6 สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 (สอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์)  ทั้งนี้ สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ O-NET เช่น Test Blueprint รูปแบบข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ สทศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้วทาง www.niets.or.th

นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบ O-NET ด้วยระบบ E-Testing  ซึ่งในภาคเหนือ สทศ. มีศูนย์สอบ E-Testing ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สทศ. ยินดีเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการสอบโดยใช้ระบบ E-Testing ให้กับศูนย์สอบและบุคลากรทางการศึกษาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล

สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

1.       สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ www.niets.or.th)

2.       E-mail : Testing@niets.or.th

3.       Call Center 02-217-3800

4.       จดหมายส่งมาที่ สทศ.

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.เชียงใหม่

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปภาพรวมการบริหารการทดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 โดยให้ศูนย์สอบและสนามสอบดำเนินการตามปฏิทินการทำงาน เพื่อให้การบริหารการทดสอบ O-NET ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เช่น โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560  ศูนย์สอบจัดสนามสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560  สำหรับอีกหนึ่งมาตรการในการเพิ่มความโปร่งใสในการสอบ O-NET สทศ. ได้ส่งตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบเพื่อกำกับและรายงานผลการปฏิบัติการจัดสอบให้ สทศ. รับทราบ เพื่อกำกับติดตามให้การบริหารการทดสอบ O-NET ในวันสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.เชียงใหม่ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.เชียงใหม่ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.เชียงใหม่ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.เชียงใหม่