ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET”

11 ส.ค. 2560 17:34 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET”

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 ได้กำหนดจัดการอบรมชี้แจงแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่มสาระของการจัดสอบ O-NET ครูประจำวิชาพระพุทธศาสนา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 367 รูป/คน ของโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET”  โดยกล่าวว่า ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” สู่การเรียนการสอน และ ได้เน้นให้ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแบบยึดหลัก “สุ จิ ปุ ลิ”  ตลอดจนในการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา (OLE) คือ O (Objective) หมายถึง จุดมุ่งหมายของการศึกษา คุณภาพของผู้เรียน แผนการสอน แผนการวัดและประเมินผลผู้เรียน , L (Learning) หมายถึง การเรียนการสอน เน้นให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และ E (Evaluation) หมายถึง การวัดและประเมินผล โดยเน้น Formative Assessment (การประเมินผลย่อย) และ Summative Assessment (การประเมินผลรวบยอด)

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. แนะนำถึงการนำหลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET และ B-NET ในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพ โดยกำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียนตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ)  ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร

สำหรับกำหนดการสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดการสอบวันที่ 27 มกราคม 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ส่วนการสอบ O-NET ป.6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2561, O-NET ม.3 สอบวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2561 วิชาสอบ ป.6 และ ม.3 สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์

O-NET ม.6 สอบวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561 สอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ สทศ. ได้นำเนื้อหาการสอบ Test Blueprint รูปแบบและจำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ สทศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.niets.or.th

นอกจากนี้ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

1. สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ www.niets.or.th)

2. E-mail : Testing@niets.or.th

3. Call Center 02-217-3800

4. จดหมายส่งมาที่ สทศ.

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET”ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET”