ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษเรื่อง “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ให้แก่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9

เมื่อวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน  2560 สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 จำนวน 36 โรง (จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร) ได้จัดอบรมครูที่สอนในวิชาพระพุทธศาสนา คือ ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติและวินัย โรงเรียนละ 4 รูป/คน รวมจำนวน 344 รูป/คน ซึ่งการอบรมจัดขึ้น ณ บ้านสวนคุณตา โฮเต็ล แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษเรื่อง “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” กล่าวว่า ขอให้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” สู่การเรียนการสอน และ ได้เน้นให้ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแบบยึดหลัก “สุ จิ ปุ ลิ”  ตลอดจนในการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา (OLE) คือ O (Objective) หมายถึง จุดมุ่งหมายของการศึกษา คุณภาพของผู้เรียน แผนการสอน แผนการวัดและประเมินผลผู้เรียน , L (Learning) หมายถึง การเรียนการสอน เน้นให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และ E (Evaluation) หมายถึง การวัดและประเมินผล โดยเน้น Formative Assessment (การประเมินผลย่อย) และ Summative Assessment (การประเมินผลรวบยอด)

ผู้อำนวยการ สทศ. แนะนำถึงการนำหลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET และ B-NET ในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพ โดยกำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียนตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ)  ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร

นอกจากนี้ ช่วงบ่ายคณะวิทยากรได้มีกิจกรรมฝึกอบรมการออกข้อสอบ (B-NET) ตามผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint) และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งได้มีพิธีปิดโครงการโดยพระครูปริยัติวีราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9

สำหรับกำหนดการสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดการสอบวันที่ 27 มกราคม 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2561, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2561 วิชาสอบ ป.6 และ ม.3 สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์

O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561 สอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ สทศ. ได้นำเนื้อหาการสอบ Test Blueprint รูปแบบและจำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ สทศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.niets.or.th                            

นอกจากนี้ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

1.       สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ www.niets.or.th)

2.       E-mail : Testing@niets.or.th

3.       Call Center 02-217-3800

4.       จดหมายส่งมาที่ สทศ.