ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 พร้อมเน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบฯ และคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด

8 ธ.ค. 2560 15:38 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 44 คน  ประกอบด้วย ประธานและคณะทำงานประจำศูนย์สอบ O-NET ประจำมหาวิทยาลัย 18 แห่ง ได้แก่

1.     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                    2.      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร                           4.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5.     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         6.     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

7.     มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์                          8.     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9.     มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                           10.     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11.    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                  12.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

13.    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                  14.     มหาวิทยาลัยบูรพา

15.    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                                    16.     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

17.     มหาวิทยาลัยนครพนม                                                       18.     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 พร้อมเน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบฯ และคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด

ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึง การบริหารการทดสอบ O-NET ให้ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบสีขาว (โปร่งใส – คุณภาพ – คุณธรรม) และการเตรียมความพร้อมในจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยศูนย์สอบ สนามสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (2) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (3) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนนและการประมวลผล (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบสถาบันทดสอบฯ ว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 และปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ O-NET อย่างเคร่งครัด

สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ส่วน O-NET ม.6 สอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ (วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกข้อสอบ) มีกำหนดการสอบ ดังนี้

·  O-NET ป.6      สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561      ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2561

·  O-NET ม.3      สอบวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2561

·  O-NET ม.6      สอบวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561     ประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561

สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 เผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น Test Blueprint รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบแต่ละวิชา ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปภาพรวมการดำเนินการทดสอบ ปัญหาที่พบ และแนวทางแก้ไขในการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งได้แจ้งปฏิทินการดำเนินการทดสอบ O-NET ระดับศูนย์สอบ เช่น การจัดสนามสอบและห้องสอบ การเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน การจัดส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์ให้ศูนย์สอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำแนวทางการบริหารการทดสอบ O-NET โดยขอให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบหลักฐานแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบการลงชื่อ / การระบายรหัสชุดข้อสอบในกระดาษคำตอบ

สำหรับการบริหารการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่ผู้เข้าสอบที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น สทศ. ขอให้ศูนย์สอบประสานงานสนามสอบในการจัดหากรรมการคุมสอบและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้แก่กลุ่มผู้เข้าสอบดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด

ทั้งนี้ สทศ. ได้ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบ โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความใจสมัครเข้าร่วมโครงการ แล้วเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้แบบ E-Learning  ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรรับรองและมีรายชื่อในฐานข้อมูลบุคลากรด้านการจัดสอบ

ในปีการศึกษา 2560 สทศ. มีแผนดำเนินการจัดการทดสอบด้วยระบบ E-Testing ซึ่งมีศูนย์สอบจำนวน 11 แห่ง และมีสถานศึกษาสนใจเข้าร่วมรับการทดสอบด้วยระบบ E-Testing ในการสอบ O-NET ม.3 จำนวน 5 ศูนย์สอบ และการสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 2 ศูนย์สอบ

สทศ. ให้ความสำคัญและเน้นการบริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน โปร่งใส และยุติธรรม โดยได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

1.  สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ www.niets.or.th)

2.  E-mail : Testing@niets.or.th

3.  Call Center 02-217-3800

4.  จดหมายส่งมาที่ สทศ.

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 พร้อมเน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบฯ และคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัดภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 พร้อมเน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบฯ และคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด