ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมชี้แจงโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560

15 ธ.ค. 2560 16:36 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการตัวแทน สทศ. ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยนครพนม  มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึง การบริหารการทดสอบ O-NET ให้ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบสีขาว (โปร่งใส – คุณภาพ – คุณธรรม) โดยขอความร่วมมือให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบสถาบันทดสอบฯ ว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 และปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ O-NET อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏส่งตัวแทนไปร่วมเป็นตัวแทนในการกำกับการสอบ O-NET ที่สนามสอบ ขอให้ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งตัวแทน สทศ. ให้ครบทุกสนามสอบ และให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ การบริหารการจัดสอบ O-NET ว่า ดำเนินการทดสอบตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด เพื่อให้การทดสอบ O-NET ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้อำนวยการ สทศ. ยังได้เชิญชวนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการตัวแทน สทศ. เป็นเครือข่ายในการสอบรูปแบบ Digital testing โดย สทศ. จะดำเนินการสำรวจว่ามหาวิทยาลัยที่ให้ความสนใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การสอบเป็นแบบ Digital testing

นอกจากนี้ สทศ. ยังได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแบบครูมืออาชีพ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในการนำคะแนน O-NET ไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดำเนินโครงการดังกล่าว สทศ. ขอเชิญชวนให้มีการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการนำคะแนน O-NET ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในพื้นที่ความรับผิดชอบด้วย

ในการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดหาตัวแทนสทศประจำสนามสอบ  O-NET โดย นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงการดำเนินการโครงการจัดหาตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะส่วนงานครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ จัดหานักศึกษา หรือสิตชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ไปเป็นตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ เพื่อกำกับการบริหารการจัดสอบในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงได้ชี้แจงแนวปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งจากผลการดำเนินงานของโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา ได้รับรายงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการว่า การสอบ O-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และปฏิบัติตามแนวทางที่ สทศ. กำหนด

ทั้งนี้ สทศ. ให้ความสำคัญและเน้นการบริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน โปร่งใส และยุติธรรม โดยเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้                    

1.   สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ www.niets.or.th)

2.       E-mail : Testing@niets.or.th

3.       Call Center 02-217-3800

4.       จดหมายส่งมาที่ สทศ.

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560