ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2560

20 ม.ค. 2561 16:27 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET : Islamic National Educational Test) ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจัดสอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ตาดีกา วัตถุประสงค์ของการสอบ I-NET เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ และนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น เช่น เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาต่อด้านอิสลามศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น

ภาพ สทศ. จัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2560

การสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2560 มีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 66,055 คน แบ่งเป็นระดับชั้น ดังนี้

(1) I-NET ตอนต้น       มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 33,581 คน 

(2) I-NET ตอนกลาง     มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 22,196 คน  

(3)  I-NET ตอนปลาย   มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 10,278คน   

สำหรับศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ I-NET มีจำนวน 32 ศูนย์ (ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 24 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 3 แห่ง และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด จำนวน 5 แห่ง) ทำหน้าที่บริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ สทศ. จัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพ สทศ. จัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2560

ทั้งนี้ สทศ.จะประกาศผลสอบ I-NET ในวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th โดยประกาศผลสอบแบบรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินตนเองและนำไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น) และประกาศผลสอบรายโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนนำผลวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงวางแผนในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในอนาคต

ภาพ สทศ. จัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพ สทศ. จัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2560