สทศ.ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงนาม MOU

logo_niests         logo_chula

mou1

      เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  กับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการ สทศ.  และ  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงนาม สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาการทดสอบและการประเมินผลระดับชาติ ตลอดจนพันธกิจอื่นๆ ของสถาบัน

 

mou2