ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

10 ก.พ. 2557 16:16 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

                เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สอบวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557) ประจำปีการศึกษา 2556  ซึ่งในวันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ.และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ที่สนามสอบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ฎาทกาญจน์ อุสตัส ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและคณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับ

                รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ.กล่าวว่า การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 มีผู้มีสิทธิ์สอบ  791,713 คน และมีเด็กพิเศษตาบอดอ่านเบรลล์ได้ 87 คน ตาบอดอ่านเบรลล์ไม่ได้ 55 คน และตาเลือนราง 301 คน ส่วนการสอบ O-NET  ม.3 มีผู้มีสิทธิ์สอบ 728,766 คน มีเด็กพิเศษตาบอดอ่านเบรลล์ได้ 48 คน ตาบอดอ่านเบรลล์ไม่ได้ 44 คน ตาเลือนราง 116 คน 

                สำหรับมาตรฐานด้านการบริหารการทดสอบ สทศ.ยังคงมีจำนวนชุดข้อสอบ 6 ชุดเหมือนปีที่ผ่านมาและมีครูผู้คุมสอบจากต่างโรงเรียนมาทำหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบ เพื่อป้องกันการทุจริต อีกทั้งได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นตัวแทน สทศ.ประจำศูนย์สอบทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการจัดสอบ O-NET ร่วมกับกรรมการกลางคุมสอบจากศูนย์สอบ

                ทั้งนี้ ภาพรวมการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สทศ.ขอขอบคุณศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการจัดสอบ O-NET ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่ง จะได้รับความร่วมมือเช่นดีอย่างนี้ในโอกาสต่อไป

 

                  ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย          ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

                  ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย          ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

                  ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย          ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

                  ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย