ยกเลิกการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุกของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (IPS)

      ตามประกาศ เลขที่ ๑๑/๒๕๕๗ เรื่องสอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุกของระบบเครือข่ายสารสนเทศ(IPS) ได้กำหนดให้ยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ นั้น 

      ในการนี้ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จึงขอประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อดังกล่าว

ดาวน์โหลด