ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมศูนย์สอบ B-NET พร้อมแนะการนำผลการทดสอบระดับชาติไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

20 มิ.ย. 2561 14:53 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ B-NET พร้อมแนะการนำผลการทดสอบระดับชาติไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่อง มาตรฐานการบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  มีความโปร่งใส และยุติธรรม สทศ. ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการทดสอบ B-NET ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานการบริหารการทดสอบ มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้  ทั้งนี้ ก่อนการสอบ สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.niets.or.th ได้แก่ เนื้อหาการสอบ TEST BLUEPRINT รูปแบบข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ และคำแนะนำอื่นๆ พร้อมทั้งเชิญชวนให้สถานศึกษาเข้าไปศึกษาข้อมูลก่อนสอบ และดาวน์โหลดกระดาษคำตอบ เพื่อศึกษาและฝึกระบายคำตอบ

            นอกจากนี้ ยังได้แนะนำการนำผลสอบ B-NET ไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากใบรายงานผลการสอบ ดังนี้

1. ระดับนักเรียน : นักเรียนใช้ประเมินตนเองและปรับปรุงการเรียน รวมถึงวางแผนการเรียนในระดับที่สูงขึ้น

2. ระดับครูผู้สอน : สามารถดูผลคะแนนวิชาที่ตนเองสอน เพื่อประเมินตนเองในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

            ฉบับที่ 1 ผลการทดสอบ  B-NET รายบุคคล เพื่อรับทราบข้อมูลผลสอบ O-NET ของนักเรียนแต่ละคน

            ฉบับที่ 2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามเนื้อหา เป็นกลไกเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแบบ PDCA (Plan-Do- Check-Action)

            ฉบับที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับโรงเรียน  เพื่อนำไปพิจารณาว่า  ข้อใดที่นักเรียนตอบถูกต้องในแต่ละวิชา เพื่อนำไปปรับปรุงการเรียนการสอน

            ฉบับที่ 4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับโรงเรียน แต่ละวิชาอยู่ในช่วงคะแนนใด

3. ระดับผู้บริหารโรงเรียน : พิจารณาผลการสอบในภาพรวมของทุกวิชาจากคะแนนเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา
การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

4. ระดับสำนักงานกลุ่มพระปริยัติธรรม : เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้มีความรู้ ความชำนาญ พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้
ผู้บริหารโรงเรียน กำกับ ติดตามให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ B-NET พร้อมแนะการนำผลการทดสอบระดับชาติไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึงแนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใส คุณภาพ คุณธรรมในการจัดสอบ โดยเน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามปฏิทินการดำเนินงานของ สทศ. และปฏิบัติตามคู่มือจัดสอบอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ พ.ศ.2557 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการสอบ ได้แก่ (1) สายตรงผู้บริหาร (2) จดหมาย  (3) E-mail : testing@niets.or.th (4) Call Center 02-217-3800

 

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ B-NET พร้อมแนะการนำผลการทดสอบระดับชาติไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปภาพรวมการบริหารการทดสอบ B-NET ปีที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้ ได้แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการบริหารการทดสอบ ระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ และสถานศึกษา รวมทั้งขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ ระเบียบการเข้าห้องสอบ ระเบียบว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ พ.ศ.2557 เพื่อให้การบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ มีมาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ B-NET พร้อมแนะการนำผลการทดสอบระดับชาติไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 26 มกราคม 2562 และประกาศผลสอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th