ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “การสอนแบบครูมืออาชีพ เพื่อให้ผลสอบ B-NET และ O-NET สูงขึ้น : อริยสัจ 4”

6 ก.ค. 2561 14:05 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง  “การสอนแบบครูมืออาชีพ เพื่อให้ผลสอบ B-NET และ O-NET สูงขึ้น : อริยสัจ 4” ให้แก่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2  ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “การสอนแบบครูมืออาชีพ เพื่อให้ผลสอบ B-NET และ O-NET สูงขึ้น : อริยสัจ 4”

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ.  กล่าวว่า การนำผล B-NET ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพ ต้องไม่เพิ่มภาระครู แนะให้ครูผู้สอนประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค  นำไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET และ B-NET ในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพ โดยกำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียนตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ)  ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร 

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “การสอนแบบครูมืออาชีพ เพื่อให้ผลสอบ B-NET และ O-NET สูงขึ้น : อริยสัจ 4”

ทั้งนี้ เน้นให้ครูผู้สอนส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแบบยึดหลัก “สุ จิ ปุ ลิ”  ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา (OLE) โดยเน้นให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่าง (1) วัตถุประสงค์(Objective : O) คือ คุณภาพผู้เรียน ในตัวชี้วัด/มาตรฐาน (2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning process : L) ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ / สาระในวิชานั้นๆ ตามหลักสูตร) และ (3) การวัดและประเมินผล (Evaluation : E) เพื่อตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วนำไปปรับปรุงพัฒนา

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “การสอนแบบครูมืออาชีพ เพื่อให้ผลสอบ B-NET และ O-NET สูงขึ้น : อริยสัจ 4”

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “การสอนแบบครูมืออาชีพ เพื่อให้ผลสอบ B-NET และ O-NET สูงขึ้น : อริยสัจ 4”

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานและวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย (MEAN) จำแนกตามกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  จำแนกตามสังกัดโรงเรียน จำแนกตามรายสาระ และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย (MEAN) ปีการศึกษา 2558 – 2560 รวมทั้งอธิบายถึงการนำใบรายงานผลสอบฉบับต่างๆ ไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

การสอบ B-NET ปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 26 มกราคม 2562 (ประกาศผลสอบ 26 กุมภาพันธ์ 2562)

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 มีกำหนดการสอบ ดังนี้ 

  • O-NET ป.6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2562)
  • O-NET ม.3 สอบวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2562)
  • O-NET ม.6 สอบวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 (ประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2562)

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “การสอนแบบครูมืออาชีพ เพื่อให้ผลสอบ B-NET และ O-NET สูงขึ้น : อริยสัจ 4”

สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น Test Blueprint รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบแต่ละวิชา ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ เพื่อให้ต้นสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์  นักเรียน และผู้ที่สนใจได้ศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “การสอนแบบครูมืออาชีพ เพื่อให้ผลสอบ B-NET และ O-NET สูงขึ้น : อริยสัจ 4”