ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดอุบลราชธานี

11 ก.ค. 2561 15:50 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยมีประธานศูนย์สอบ ผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์และคณะทำงานจากศึกษาธิการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์  จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ในการนำผลสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน สทศ. ได้เผยแพร่ผลวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ โดยนำเสนอต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเผยแพร่ใบรายงานผลสอบ O-NET ในระดับตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง ในแต่ละสาระ โดยจำแนกตามตัวแปร (ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง เขตพื้นที่ ศึกษาธิการจังหวัด ภาค ภูมิภาค และประเทศ รายสาระ) มี 4 แบบ ได้แก่ รายบุคคล รายโรงเรียน (มี 6 ฉบับ) รายเขตพื้นที่ รายศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาค รวมถึงเผยแพร่ผลวิเคราะห์ O-NET ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่ ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค เพื่อทราบและเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและพัฒนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ทั้งนี้ สทศ. ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนดาวน์โหลดตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ไปทดลองใช้ในการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน เพื่อศึกษาและสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดอุบลราชธานี

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สทศ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำรวจความคิดเห็นของศูนย์สอบเกี่ยวกับรูปแบบบทเรียนในประเด็นโครงสร้างหลักสูตร ความเชื่อมั่นและความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ว่าให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการหรือไม่ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับหลังจากผ่านการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และอื่นๆ ตามที่ สทศ. กำหนด

นอกจากนี้ สทศ. ได้ให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561  สอบวันที่  25 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.  และประกาศผลสอบวันที่ 6 กันยายน 2561  เมื่อสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จะได้รับการพัฒนาด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  แต่หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้มากขึ้น โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สทศ. กับหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดอบรมและพัฒนาให้ผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบได้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า สทศ. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานการบริหารการทดสอบ มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล  มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ ทั้งนี้ เพื่อให้การทดสอบมีความโปร่งใส มีคุณภาพ คุณธรรมในการจัดสอบ ลดข้อร้องเรียนเสียงสะท้อน สร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ โดยให้ศูนย์สอบและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบฯ และระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดย สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่  (1) สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th) (2) จดหมายทางไปรษณีย์ (3) E-mail : testing@niets.or.th (4) Call Center 0-2217-3800

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดอุบลราชธานี

นอกจากนี้ ขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามปฏิทินการดำเนินงานของ สทศ. ปฏิบัติตามระเบียบฯ คู่มือการจัดสอบฯ โดยเฉพาะข้อพึงระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสอบ เช่น การตรวจหลักฐานแสดงตนในวันสอบ การแจกแบบทดสอบ การเก็บกระดาษคำตอบ ฯลฯ ทั้งนี้ ศูนย์สอบเป็นกลไกสำคัญในการบริหารการทดสอบ ตั้งแต่ก่อนสอบ ระหว่างสอบ หลังสอบ โดยศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ พ.ศ.2557 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทดสอบ O-NET เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นห้องสอบสีขาว / สนามสอบสีขาว / ศูนย์สอบสีขาว

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดอุบลราชธานี

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปภาพรวมการบริหารการทดสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา และได้เตรียมความพร้อมการบริหารการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 โดยขอให้ปฏิบัติตามปฏิทินการทำงานอย่างเคร่งครัด เช่น โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบ ผ่านระบบ O-NET  วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 ฯลฯ อีกหนึ่งมาตรการที่เพิ่มความโปร่งใสในการสอบ O-NET สทศ. ได้ส่งตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ เพื่อกำกับติดตามให้การบริหารการทดสอบ O-NET ในวันสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และรายงานผลให้ สทศ. รับทราบ รวมถึงการกำกับติดตามการส่งข้อมูลนักเรียน/การจัดสนามสอบ/ห้องสอบ  เพื่อให้การบริหารการทดสอบ O-NET เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดอุบลราชธานี

นอกจากนี้ สทศ. ได้สรุปผลโครงการตัวแทน สทศ. ชั้น ป.6  และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 และสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการทดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการดำเนินการทดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ (2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีในการบริหารการทดสอบของศูนย์สอบ สนามสอบ และ (3) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการจัดสอบ ให้กับบุคลากรของศูนย์สอบและสนามสอบ

ในปีการศึกษา 2561 กำหนดการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2562) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2562) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 (ประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2562) ซึ่งก่อนการสอบ สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น Test Blueprint รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบแต่ละวิชา ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดอุบลราชธานี