ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพิษณุโลก

18 ก.ค. 2561 16:37 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานศูนย์สอบ ผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์และคณะทำงานจากศึกษาธิการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จาก 9 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็น เข้าร่วมประชุม  ณ โรงแรมท๊อปแลนด์  จังหวัดพิษณุโลก
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพิษณุโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สทศ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบ เรียนรู้ผ่านระบบ E-LEARNING โดยเชิญชวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ระดับสนามสอบ ในตำแหน่งหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  นอกจากนี้ ได้เชิญชวนศูนย์สอบร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบ โดยสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร วิธีการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบออนไลน์และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สำหรับการเตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ศูนย์สอบสามารถประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนรับทราบข้อมูลและเข้าไปที่เว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) ซึ่งก่อนการสอบ สทศ. ได้นำตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ Test Blueprint รูปแบบและจำนวนข้อสอบแต่ละวิชาทุกระดับชั้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.niets.or.th เพื่อให้ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบ O-NET

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพิษณุโลก

นอกจากนี้ สทศ. ได้ให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561  สอบวันที่  25 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.  และประกาศผลสอบวันที่ 6 กันยายน 2561  เมื่อสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จะได้รับการพัฒนาด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  แต่หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้มากขึ้น โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สทศ. กับหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดอบรมและพัฒนาให้ผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบได้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพิษณุโลก

ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (2) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (3) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนนและการประมวลผล (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ โดยให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ตามปฏิทินการดำเนินงานของ สทศ. เช่น โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบ ผ่านระบบ O-NET  วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 ฯลฯ เพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรม และโปร่งใส เป็นการสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว มีคุณภาพ คุณธรรม และมีความโปร่งใส”

สทศ. เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบ โดยเฉพาะข้อพึงระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสอบ เช่น การตรวจหลักฐานแสดงตนในวันสอบ การแจกแบบทดสอบ การเก็บกระดาษคำตอบ การตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่นั่งสอบฯลฯ และที่สำคัญขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ O-NET และระเบียบว่าด้วยระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ พ.ศ.2557 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การทดสอบมีความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ทั้งนี้ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้ (1) สายตรงผู้บริหาร (2) E-mail : Testing@niets.or.th  (3) Call Center 02-217-3800 (4) จดหมายส่งมาที่ สทศ.

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพิษณุโลก

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปภาพรวมการบริหารการทดสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา และได้เตรียมความพร้อมการบริหารการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 โดยขอให้ปฏิบัติตามปฏิทินการทำงานอย่างเคร่งครัด เช่น โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ฯลฯ อีกหนึ่งมาตรการที่เพิ่มความโปร่งใสในการสอบ O-NET สทศ. ได้ส่งตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ เพื่อกำกับติดตามให้การบริหารการทดสอบ O-NET ในวันสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และรายงานผลให้ สทศ. รับทราบ

นอกจากนี้ สทศ. ได้สรุปผลโครงการตัวแทน สทศ. ชั้น ป.6  และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 และสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการทดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการดำเนินการทดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ (2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีในการบริหารการทดสอบของศูนย์สอบ สนามสอบ และ (3) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการจัดสอบ ให้กับบุคลากรของศูนย์สอบและสนามสอบ

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพิษณุโลก

การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2562) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2562) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 (ประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2562) ซึ่งก่อนการสอบ สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น Test Blueprint รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบแต่ละวิชา ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th