ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

GAT/PAT ปีการศึกษา 2562

ผู้อ่าน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2562

 

ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562

ลงทะเบียน/สมัครสอบ

1 - 15 ธันวาคม 2561

ชำระเงินค่าสมัครสอบ

1 - 16 ธันวาคม 2561

เลือกสนามสอบ 1 - 17 ธันวาคม 2561
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 1 - 28 ธันวาคม 2561
ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ 8 มกราคม 2562 

จัดการทดสอบ

23 - 26 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลสอบ

1 เมษายน 2562

 

ภาพ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562