สอบราคาซื้อ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ

ผู้สนใจติดต่อขอแบบและเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 27 ตุลาคม พ.ศ.2557 (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2217-3800 ต่อ 107-108 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด