ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

วันที่ เรื่อง
1 พ.ค. 2558 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
1 ม.ค. 2558 จ้างทำเว็บไซต์ สทศ.
1 ม.ค. 2558 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
1 ม.ค. 2558 ซื้ออุปกรณ์บันทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย
9 ก.ย. 2557 จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบวิเคราะห์และบันทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย
8 ก.ย. 2557 จัดซื้อระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012
27 ส.ค. 2557 จัดซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องฉาย LCD
27 ส.ค. 2557 จัดซื้อ External Disk Storage
25 ส.ค. 2557 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
22 ส.ค. 2557 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) สำหรับศูนย์ Data Center (DC Site) และศูนย์ Disaster and Recovery Site (DR Site)