ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

จัดจ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

16 ม.ค. 2558 16:19 น.

ผู้อ่าน

ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถาบัน หรือมูลนิธิ  ยื่นข้อเสนอโครงการประเมินผลการดำเนินงานของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๙ ได้กำหนดให้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต้องดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ในทุกระยะเวลา ๓ ปี โดยหน่วยงาน สถาบัน หรือมูลนิธิ ที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลกิจการ ด้านประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพของพันธกิจของสถาบันทดสอบฯ ตลอดจนด้านการพัฒนาองค์กร

ดังนั้นสถาบันฯ จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน สถาบัน หรือมูลนิธิ ที่มีความเชี่ยวชาญยื่นข้อเสนอโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗

ทั้งนี้หน่วยงาน สถาบัน หรือมูลนิธิ สามารถดูเงื่อนไขข้อกำหนดการดำเนินงาน (TOR) ได้ทาง www.niets.or.th ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘