ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

นวัตกรรมการทดสอบ

Reporting Server System (RPS)

ผู้อ่าน

ระบบการรายงานผลอัตโนมัติ (RPS : Reporting Service System)  โดยสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยสามารถดึงข้อมูลและสารสนเทศเพื่อนำไปใช้และการตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนสอบผ่านทางระบบ RPS ได้ทันที