Reporting Service System (RPS)

ระบบการรายงานผลอัตโนมัติ (RPS : Reporting Service System)  โดยสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยสามารถดึงข้อมูลและสารสนเทศเพื่อนำไปใช้และการตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนสอบผ่านทางระบบ RPS ได้ทันที