กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของสถาบัน ได้แก่ วางระบบสารสนเทศและเครือข่าย พัฒนาระบบสารสนเทศ บริหารจัดการระบบสารสนเทศ จัดทำระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบัน วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ และงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. นายไตรเทพ สิริสัณห์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายสรรเสริญ ตาแก้ว รองหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายสนทโนรส หล้าธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4. นางสาวนิตยา ก้านบัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5. นายพีรวัฒน์ กาซาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6. นายภานุพงศ์ ใหม่ต๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7. นางสาววราภรณ์ หลีสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นายสถาพร คำเจริญ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
9. นายกิตติคุณ ไม้มงคล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
10. นายชาคริต ดิลกโศภณ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
11. นายจิรวิทย์ เต็มราม เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
12. นายรักพงศ์ รอดอยู่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
13. นางสุทิศา พ่วงทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ