ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

24 มี.ค. 2564 09:28 น.

ผู้อ่าน

ตามที่ สทศ. ได้ออกประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การพิจารณาข้อเสนอโครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารแนบท้ายนี้