ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. และ ม.ราชภัฎราชนครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)

18 พ.ค. 2566 15:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. และ ม.ราชภัฎราชนครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน หรือ TEC-W (Test of English Communication in the Workplace) ระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. และ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมการลงนาม ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อร่วมมือจัดการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน หรือ TEC-W (2) กำหนดแนวทางและร่วมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลคะแนนการทดสอบ TEC-W (3) สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ผู้สมัครงาน หรือ บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมการทดสอบ TEC-W  (4) ร่วมติดตามและประเมินผลการทดสอบ TEC-W เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการเป็นศูนย์สอบ สนามสอบในการดำเนินการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) การดำเนินโครงการบูรณาการร่วมกันในการทดสอบทักษะด้านอื่น ๆ การศึกษาวิจัย และการนำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภาพ สทศ. และ ม.ราชภัฎราชนครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)