ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบการทดสอบดิจิทัล (Digital Testing)

3 ก.พ. 2567 14:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบการทดสอบดิจิทัล (Digital Testing)
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันทดสอบางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National Educational Test : B-NET) ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบการทดสอบดิจิทัล (Digital Testing) ให้กับนักเรียนตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีจำนวน 4 วิชา ประกอบด้วย (1) วิชาภาษาบาลี (2) ธรรม (3) พุทธประวัติ และ (4) วินัย เพื่อนำผลสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ รวมทั้งนำผลสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ สทศ. ได้รับความร่วมมือจากสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1 - 12 ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการจัดสอบ 12 แห่ง 
 
ในปีนี้ การทดสอบ B-NET มีจำนวนผู้มีิสิทธิ์สอบทั้งหมด 7,631 คน แบ่งเป็น 
  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       ผู้มีสิทธิ์สอบ   4,800  คน
  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ผู้มีสิทธิ์สอบ   2,831  คน
สทศ. จะประกาศผลสอบ B-NET ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th 
 
ประโยชน์ที่ได้จากการสอบ B-NET ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายการจัดการศึกษา
 
ภาพ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบการทดสอบดิจิทัล (Digital Testing)