ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

4 ก.พ. 2567 14:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันทดสอบางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National Educational Test : N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา และเป็นองค์ประกอบการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การจบหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา รวมทั้งนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ สทศ.ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการจัดสอบ 77 แห่ง ซึ่งการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 
การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มีจำนวนผู้มีิสิทธิ์สอบทั้งหมด 118,361 คน แบ่งเป็น 
• ระดับประถมศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ  7,529 คน (ทดสอบด้วย Paper Pencil)
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้มีสิทธิ์สอบ 44,713 คน (ทดสอบด้วย Paper Pencil)
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผู้มีสิทธิ์สอบ 66,119 คน  แบ่งเป็น ทดสอบด้วยระบบการทดสอบดิจิทัล (Digital Testing)  61,239 คน และทดสอบด้วย Paper Pencil 4,880 คน (สำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์) 
 
ประโยชน์ที่ได้จากการสอบ N-NET ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ ผลการประเมินสามารถเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้ สทศ. จะประกาศผลสอบ ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th
 
ภาพ สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566