ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

11 ก.พ. 2567 16:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ) ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.ชนาธิป ทุ้ยเเป)  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (ดร.นิยม  ไผ่โสภา) และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 383 คน เป็นการทดสอบด้วยรูปแบบกระดาษ (Paper Pencil) โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน (ดร.จิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง) และคณะครูให้การต้อนรับ
 
 การทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 475,375 คน แบ่งเป็น
  • การทดสอบด้วยแบบทดสอบ (Paper Pencil) ผู้มีสิทธิ์สอบ 463,655 คน  มีสนามสอบ 4,151 สนาม และมีห้องสอบ 17,261 ห้อง 
  • การทดสอบด้วยระบบการทดสอบดิจิทัล (Digital Testing) ผู้มีสิทธิ์สอบ 11,720 คน มีสนามสอบ 190 สนาม และมีห้องสอบ 403 ห้อง

ภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สทศ. ดำเนินการทดสอบ 2 รูปแบบ คือ การทดสอบด้วยรูปแบบกระดาษ (Paper Pencil) และการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับสนามสอบที่มีความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ 

 
วิชาที่สอบ มีจำนวน 4 วิชา ประกอบด้วย 
(1) ภาษาไทย มีจำนวนข้อสอบ 30 ข้อ เป็นรูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 25 ข้อ รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ จำนวน 4 ข้อ และรูปแบบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ โดยอัตนัยเน้นการวัดมาตรฐานความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การจับใจความสำคัญ การเชื่อมโยงความคิด การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของบทอ่านพร้อมระบุสิ่งที่ผู้เขียนต้องการ และการแสดงความคิดเห็นของบทอ่านพร้อมยกเหตุผลสนับสนุน
(2) คณิตศาสตร์ มีจำนวนข้อสอบ 20 ข้อ เป็นรูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 16 ข้อ และรูปแบบระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบ จำนวน 4 ข้อ
(3) วิทยาศาสตร์ มีจำนวนข้อสอบ 35 ข้อ เป็นรูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 32 ข้อ และรูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน จำนวน 3 ข้อ
(4) ภาษาอังกฤษ มีจำนวนข้อสอบ 32 ข้อ เป็นรูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
 
ภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
 
สทศ. ได้ดำเนินการตามพันธกิจซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime)” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) โดยได้พัฒนาระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งทำให้ลดระยะเวลาในการดำเนินการตรวจ ประหยัดค่าใช้จ่าย การตรวจข้อสอบมีประสิทธิภาพ ผลคะแนนที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำ ครูผู้ตรวจสามารถทำงานได้ทุกที่ภายใต้มาตรฐานการทดสอบ ภายหลังประกาศผลการทดสอบ สทศ. ได้จัดทำรายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ด้วยข้อสอบรูปแบบอัตนัยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สทศ. เพื่อให้โรงเรียน นักเรียน และผู้ที่สนใจสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการทดสอบ และเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย 
 
นอกจากนี้ สทศ. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยจัดการอบรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ในรูปแบบ Online และ Onsite เน้นให้ความรู้ พาคิด พาทำการวิเคราะห์ผังการสร้างแบบทดสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพ และการนำข้อมูลสารสนเทศจากใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพการศึกษา
 
สทศ. มีระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาบน Web Application ที่สามารถรองรับการแสดงผลบนหน้าจอในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน (Responsive Web) รองรับการทดสอบบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย เพื่อให้บริการนักเรียนและผู้ที่สนใจได้ทดสอบวัดความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และสามารถนำมาวางแผนการเรียนในอนาคตได้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://onettesting.niets.or.th/  นอกจากนี้ สทศ. มีระบบการอบรมการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ สำหรับการสร้างข้อสอบบนระบบ National Digital Testing Platform 17 รูปแบบ เพื่อให้ผู้รับการอบรมนำไปประยุกต์ใช้ในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://niets.e-learning.froggenius.com/
 
สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบในวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยได้จัดทำรายงานผลการทดสอบ O-NET และข้อมูลสารสนเทศแบบรายบุคคล ระดับโรงเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ รวมถึงรายงานข้อค้นพบที่ได้จากการตรวจข้อสอบอัตนัย ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th   
 
ในโอกาสนี้ สทศ. ขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาเมืองพัทยา จำนวน 323 แห่ง ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ และขอขอบคุณสนามสอบ/ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 
ภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
ภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
ภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
ภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
ภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
ภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
ภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย