ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6 ก.ค. 2560 09:34 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเยี่ยมชมห้องสอบ E-Testing เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมหารือกับ ผศ.ดร.สุพิศ  ฤทธิ์แก้ว รองอธิการบดี และ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ดร.อรรถโส ขำวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  อาจารย์วรรณี เหมือนเพชร หัวหน้าฝ่ายบริการการสอนและจัดสอบ  อาจารย์ณัฐรดา เลขาพันธ์  หัวหน้าฝ่ายธุรการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมคณะทำงาน ในการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของศูนย์สอบ E-Testing และเร่งประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบวัดสมรรนะครู โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถือเป็นเครือข่ายที่สำคัญและมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการเป็นเครือข่ายของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน อันจะเป็นส่วนขับเคลื่อนการทดสอบด้วยระบบ E-Testing ที่ สทศ.ได้วางรากฐานและจะพัฒนาการสอบต่อไปให้ครอบคลุมและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์