ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET พร้อมแนะการนำผลสอบไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

21 ก.ค. 2560 16:32 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และผู้แทนจากสถานศึกษา ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สทศ.

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET พร้อมแนะการนำผลสอบไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า สทศ. จัดสอบ I-NET จัดสอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ศูนย์ตาดีกา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สทศ. ได้ดำเนินการทดสอบ I-NET มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานด้านบุคลากรด้านการทดสอบ (2) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (3) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ  (4) มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ นอกจากนี้ ยังได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานผลสอบ I-NET ปีการศึกษา 2559 และแนะถึงวิธีการนำผลสอบ I-NET ไปวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET พร้อมแนะการนำผลสอบไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปการดำเนินงานจัดสอบ I-NET ปีที่ผ่านมา และได้แจ้งถึงแนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการสอบ ระเบียบการเข้าห้องสอบ รวมทั้งเน้นย้ำให้ศูนย์สอบและสถานศึกษาดำเนินการตามคู่มือการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2560 และปฏิทินการทำงานอย่างเคร่งครัด เช่น การส่งข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา  การปรับข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ฯลฯ ทั้งนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ I-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

นอกจากนี้ สทศ. เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อความโปร่งใสในการสอบ 4 ช่องทาง ดังนี้ 1. สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ www.niets.or.th) 2. E-mail : testing@niets.or.th 3. โทรศัพท์ 02-27-3800 4. จดหมาย

สำหรับกำหนดการสอบ I-NET (ตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลาย) ปีการศึกษา 2560 สอบวันที่ 20 มกราคม 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th  ทั้งนี้ ก่อนการสอบ สทศ. ได้นำ Test Blueprint รูปแบบข้อสอบ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ สทศ. เพื่อให้โรงเรียน ครู อาจารย์ นักเรียน ได้ศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนสอบ I-NET ปีการศึกษา 2560

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET พร้อมแนะการนำผลสอบไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET พร้อมแนะการนำผลสอบไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน