ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลการดำเนินงาน

วันที่ เรื่อง
23 ม.ค. 2562 รายงานผลการดำเนินงานของแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1
9 ม.ค. 2562 รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2561)
17 ต.ค. 2561 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16 ต.ค. 2561 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
12 ต.ค. 2561 รายงานผลการดำเนินงานของแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561
30 เม.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2 ต.ค. 2560 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560