บทความวิชาการ

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
11 ก.ย. 2555 ตารางจำนวนและร้อยละของผู้เข้าสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2553 (กรกฎาคม) จำแนกตามช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบทั้งหมด 725 ครั้ง
94.18 KB
11 ก.ย. 2555 การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553 (มีนาคม) 1538 ครั้ง
199.81 KB
11 ก.ย. 2555 รูปแบบข้อสอบของ สทศ. (บรรยายในงาน 5 ปี สทศ. 11 กันยายน 2553) 913 ครั้ง
5.11 MB
11 ก.ย. 2555 ระบบการพัฒนาข้อสอบของ สทศ. 957 ครั้ง
85.82 KB
11 ก.ย. 2555 ระบบ IT ของ สทศ. 1497 ครั้ง
250.91 KB
11 ก.ย. 2555 การแปลงคะแนนดิบ GAT/PAT 809 ครั้ง
563.48 KB
11 ก.ย. 2555 รายชื่อ รายงาน/เอกสารของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 803 ครั้ง
167.27 KB
11 ก.ย. 2555 ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET รายวิชา จำแนกตามต้นสังกัด ปีการศึกษา 2553 885 ครั้ง
111.58 KB
11 ก.ย. 2555 ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET รายวิชา จำแนกตามศูนย์สอบ ม.6 ปีการศึกษา 2553 797 ครั้ง
129.94 KB
11 ก.ย. 2555 ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET รายวิชา จำแนกตามศูนย์สอบ ม.3 ปีการศึกษา 2553 850 ครั้ง
176.6 KB