บทความวิชาการ

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
11 ก.ย. 2555 ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET รายวิชา จำแนกตามศูนย์สอบ ป.6 ปีการศึกษา 2553 753 ครั้ง
176.95 KB
11 ก.ย. 2555 ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET รายวิชา จำแนกตามจังหวัด ม.6 ปีการศึกษา 2553 699 ครั้ง
129.94 KB
11 ก.ย. 2555 ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET รายวิชา จำแนกตามจังหวัด ม.3 ปีการศึกษา 2553 726 ครั้ง
111.28 KB
11 ก.ย. 2555 ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET รายวิชา จำแนกตามจังหวัด ป.6 ปีการศึกษา 2553 729 ครั้ง
112.45 KB
11 ก.ย. 2555 ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET รายวิชา จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2553 718 ครั้ง
138.01 KB
11 ก.ย. 2555 ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET รายวิชา จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา ม.3 ปีการศึกษา 2553 747 ครั้ง
173.76 KB
11 ก.ย. 2555 ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET รายวิชา จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา ป.6 ปีการศึกษา 2553 715 ครั้ง
171.13 KB
11 ก.ย. 2555 ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET รายวิชา จำแนกตามจังหวัด 768 ครั้ง
2.73 MB
11 ก.ย. 2555 ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET รายวิชา จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา 778 ครั้ง
6.67 MB
11 ก.ย. 2555 ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET รายวิชา จำแนกตามภูมิภาค 748 ครั้ง
343.05 KB