ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ สทศ.

วันที่ เรื่อง
3 ม.ค. 2556 รูปแบบและจำนวนข้อสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา
3 ม.ค. 2556 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบวิชาสามัญ
3 ม.ค. 2556 ประกาศเปลี่ยนแปลงสนามสอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18 ต.ค. 2555 สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2555
25 ก.ย. 2555 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกหน่วยงานหรือสถาบันเพื่อจัดทำโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการ
25 ก.ย. 2555 การยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)
25 ก.ย. 2555 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 20 เครื่อง
25 ก.ย. 2555 ผู้ผ่านการพิจารณาผลการสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านสื่อสาธารณะ ประเภทสื่อโทรทัศน์
3 ก.ย. 2555 การขอข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพื่อทำวิทยานิพนธ์
3 ก.ย. 2555 แนวทางการแก้วิกฤติการศึกษาไทย 2552