งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
13 ก.ย. 2555 การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบการศึการะดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ฉบับสมบูรณ์) 1,357 ครั้ง
2.67 MB
13 ก.ย. 2555 การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบการศึการะดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (บทสรุปผู้บริหาร) 1,208 ครั้ง
97.34 KB
13 ก.ย. 2555 การสังเคราะห์องค์ประกอบของความถนัดในวิชาชีพ (ฉบับสมบูรณ์) 2,973 ครั้ง
1.74 MB
13 ก.ย. 2555 การสังเคราะห์องค์ประกอบของความถนัดในวิชาชีพ (บทสรุปผู้บริหาร) 1,200 ครั้ง
133.71 KB
13 ก.ย. 2555 การวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย (ฉบับสมบูรณ์) 1,315 ครั้ง
353.49 KB
13 ก.ย. 2555 การวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย (บทสรุปผู้บริหาร) 1,246 ครั้ง
109.07 KB
11 ก.ย. 2555 ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง การยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 1,177 ครั้ง
111.17 KB
15 ก.ย. 2552 การศึกษาสาเหตุที่ทำให้คะแนน O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 ต่ำ นครราชสีมา 1,344 ครั้ง
1.04 MB
14 ก.ย. 2552 การศึกษาสาเหตุที่ทำให้คะแนน o-net ของนักเรียนชั้น ป.6 ต่ำ นครราชสีมา - บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 1,210 ครั้ง
91.02 KB