ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน

วันที่ เรื่อง
21 พ.ย. 2557 การประเมินมาตรฐานการบริหารการทดสอบของสถาบันทดสอบทาง
21 พ.ย. 2557 การพัฒนาแบบวัดความสามารถทางวิชาชีพครูของกลุ่มวิชาชีพครู
21 พ.ย. 2557 การศึกษาเปรียบเทียบหลักและวิธีทดสอบคุณภาพบัณฑิตของสภาวิชาชีพในประทศไทย
21 พ.ย. 2557 การวิเคราะห์การสอบพิซ่าและโอเน็ตของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ เพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
21 พ.ย. 2557 การนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 และปีที่ 6
21 พ.ย. 2557 การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ สาหรับการจัดสอบ O-NET
21 พ.ย. 2557 การวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอุดมศึกษา (U-NET)
3 ก.พ. 2557 การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดสำหรับการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3 ก.พ. 2557 แนวทางการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
21 ต.ค. 2556 การศึกษาสาเหตุที่ส่งผลต่อคะแนนสอบ I-NET ของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ ๖ ชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ ๓ และชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ ๓ : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส