ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

คณะกรรมการ สทศ.

ผู้อ่าน

ประธานกรรมการ

ภาพ คณะกรรมการ สทศ. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ประธานกรรมการ

กรรมการ

ภาพ คณะกรรมการ สทศ. ดร.อัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
ภาพ คณะกรรมการ สทศ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
ภาพ คณะกรรมการ สทศ. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ กรรมการ
ภาพ คณะกรรมการ สทศ. นายเธียรชัย ณ นคร กรรมการ
ภาพ คณะกรรมการ สทศ. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการ
ภาพ คณะกรรมการ สทศ. นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย กรรมการ
ภาพ คณะกรรมการ สทศ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ กรรมการ
ภาพ คณะกรรมการ สทศ. ดร.วราภรณ์  สีหนาท กรรมการ
ภาพ คณะกรรมการ สทศ.

รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช

กรรมการ

 

กรรมการและเลขานุการ

ภาพ คณะกรรมการ สทศ. ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กรรมการและเลขานุการ