คณะกรรมการ สทศ.

ประธานกรรมการ

ดร.ชาคร  วิภูษณวนิช ประธานกรรมการ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา  จาติเสถียร กรรมการ
ดร.วราภรณ์  สีหนาท กรรมการ
นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี กรรมการ

 

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กรรมการและเลขานุการ