ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ถามตอบ

การสอบ O-NET


1. O-NET คืออะไร

O-NET  (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. O-NET สอบกี่วิชา
  • O-NET ป.6 และ ม.3 สอบ 4 วิชา ได้แก่ (1) ภาษาไทย (รูปแบบปรนัยและอัตนัย)  (2) ภาษาอังกฤษ (3) คณิตศาสตร์  (4) วิทยาศาสตร์
  • O-NET ม.6 สอบ 5 วิชา ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) สังคมศึกษา ศาสนาและวํฒนธรรม  (3) ภาษาอังกฤษ (4) คณิตศาสตร์  (5) วิทยาศาสตร์
3. Download ข้อสอบ O-NET

ผู้สนใจสามารถ Download ข้อสอบ O-NET ย้อนหลัง ได้ที่ https://www.niets.or.th/th/catalog/view/630

ภาพ ภาพ