ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ถามตอบ

การสอบ V-NET


1. V-NET คืออะไร

V-NET (Vocational National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ โดยจัดสอบให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3)

2. วัตถุประสงค์การสอบ V-NET

1. เพื่อทดสอบความรู้และประเมินความพร้อมในการเข้าสู่โลกอาชีพทักษะในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

3. เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศการขับเคลื่อนการอาชีศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

3. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้ารับการทดสอบ

1. ผลการทดสอบ เพื่อนำมาประเมินตนเอง 

2. ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (DL) จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (กรณีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)

3. วุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ จาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (กรณีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)