ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ถามตอบ

การสอบ TEC-W


1. TEC-W คืออะไร

TEC-W (Test of English Communication in the Workplace) คือ การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน

เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ การฟัง (Listening) การพูด  (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ของผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) และได้ดำเนินการให้บริการการทดสอบด้วยระบบดิจิทัลแก่นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรีที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงบุคคลทั่วไป

2. ค่าสมัครสอบเท่าไหร่

นักเรียน นักศึกษา 300 บาท

บุคคลทั่วไป  600 บาท

3. อายุผลคะแนนสอบ TEC-W

ผลคะแนนสอบ TEC-W มีอายุ 2 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ

4. จุดเด่นของการทดสอบ TEC-W
1. เป็นข้อสอบที่มีอรรถประโยชน์ครบทุกมิติ เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนด  
2. วัดทักษะการฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) 
3. อัตราค่าสมัครสอบมีความเหมาะสม ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้ารับการทดสอบ
4. ทดสอบด้วยระบบ Digital Testing Platform 
 
5. ลักษณะแบบทดสอบ TEC-W

แบ่งเป็น 2 ส่วน

  • ส่วนที่ 1 การฟังและการพูด  50 ข้อ
  • ส่วนที่ 2 การอ่านและการเขียน  50 ข้อ
6. ตัวอย่างใบรายงานผล TEC-W

 

 

ภาพ ภาพ

7. ทดลองทำข้อสอบ TEC-W ออนไลน์

ทดลองทำข้อสอบ TEC-W ออนไลน์ ได้ที่ https://ndt3.niets.or.th/ndth/tao/Main/login

ภาพ ภาพ