ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

การทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

ผู้อ่าน

ด้วยสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้มีประกาศคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านอาชีวศึกษา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้ประเมินภายนอกจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (Automated QA : AQA) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จึงได้ขอความอนุเคราะห์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ดำเนินการบริการจัดการทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับผู้ประเมินภายนอก ซึ่งเป็นการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ การทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

ภาพ การทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

ภาพ การทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

ตารางการทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

วันสอบ

เวลา

รหัส

วิชาสอบ

วันเสาร์
23 ธันวาคม 2566
9.30 น. อนุญาตให้เข้าห้องสอบ/ตรวจหลักฐานและอุปกรณ์
9.45 -10.00 น. แนะนำการใช้ระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับผู้สอบ
10.00 – 11.30 น. 514 สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
          ประกาศผลสอบ 28 ธันวาคม 2566

 

การแต่งกายเข้าสอบ ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

สุภาพบุรุษ :  ให้สวมเสื้อเชิ้ต  เสื้อโปโล หรือเครื่องแบบของหน่วยงาน  สวมกางเกงขายาว  สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงและสวมรองเท้าหุ้มส้น

สุภาพสตรี :  ให้สวมเสื้อเชิ้ต  เสื้อโปโล  หรือเครื่องแบบของหน่วยงาน  สวมกระโปรงหรือกางเกงขายาว  และสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น

ห้าม  : ใส่เสื้อคลุม  เสื้อแจ็คเก็ต  เสื้อยืดคอกลม  สวมกางเกงขาสั้น  กางเกงยีนส์  กระโปรงยีนส์ สวมรองเท้าแตะ

หลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ

บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวผู้ประเมินภายนอก หรือ บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ (ต้องยังไม่หมดอายุ)  หรือ บัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID)

อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

  1. ปากกา
  2. หลักฐานแสดงตน

การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบและสนามสอบ

ระเบียบการเข้าสอบ

  1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
  2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
  3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
  4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบ
  5. ห้าม นำเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
  6. อนุญาต ให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้หลังเวลาสอบผ่านไป 1 ชั่วโมง
  7. อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาใช้ดูเวลาเท่านั้น)
ภาพ การทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)