ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน

วันที่ เรื่อง
26 พ.ค. 2564 การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา
27 เม.ย. 2564 การพัฒนาระบบการทดสอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
30 ธ.ค. 2563 การพัฒนาระบบประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
4 พ.ค. 2563 การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
30 ธ.ค. 2562 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลกระทบของการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
26 ธ.ค. 2562 การสังเคราะห์งานวิจัยการพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25 ธ.ค. 2562 การสังเคราะห์งานวิจัยการพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษา
24 ธ.ค. 2562 การวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนสำหรับแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24 ธ.ค. 2562 อนาคตภาพของรูปแบบการบริหารการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) และแนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทศวรรษหน้า
17 ธ.ค. 2562 การพัฒนาระบบการทดสอบแบบปรับเหมาะหลายขั้นตอนที่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6