ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สสวท.พัฒนาข้อสอบPISAออนไลน์

15 ธ.ค. 2557 17:23 น.

ผู้อ่าน

    สสวท.ร่วมมือกับ สพฐ.ยกระดับผลการประมิน PISA พัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ซึ่งบรรจุข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบการอ่าน ให้นักเรียน ครู และผู้สนใจ เข้าไปใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ http://pisaitems.ipst.ac.th และ http://learningspace.ipst.ac.th เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557
    ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสวท.ทำหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติรับผิดชอบดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการ ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) นั้น สสวท.เล็งเห็นประโยชน์ของการเผยแพร่ข้อสอบที่ใช้ในการประเมินของ PISA ซึ่งทาง OECD เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และอนุญาตให้เผยแพร่ข้อสอบได้บางส่วน และด้วยรูปแบบการประเมินของ PISA 2015 ที่เปลี่ยนเป็นการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ แบบออนไลน์ และมีรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ PISA เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และเป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่งที่บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้ต่อไป
    สสวท.ได้พัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบการอ่าน ที่ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.การทำข้อสอบแบบจัดชุด ระบบจะทำการสุ่มชุดข้อสอบที่ประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน 2.การทำข้อสอบแบบเลือกเอง ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบวิชาต่างๆ ได้โดยเลือกทำทีละเรื่อง ซึ่งไม่ว่าจะเลือกทำข้อสอบรูปแบบใด หลังจากทำข้อสอบครบทุกข้อในชุดนั้นๆ หรือเรื่องนั้นๆ แล้ว ระบบจะทำการตรวจคำตอบให้อัตโนมัติ สำหรับข้อสอบแบบเลือกตอบ หากคำตอบยังไม่ถูกต้อง ระบบจะยังไม่เฉลยคำตอบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำข้อสอบเรื่องนั้นได้ใหม่ ส่วนข้อสอบแบบพิมพ์คำตอบ ระบบจะไม่สามารถตรวจคำตอบได้ จึงมีแนวคำตอบไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจคำตอบได้ด้วยตัวเอง ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน โดยรองรับการใช้งานกับเว็บเบราเซอร์ทุกประเภท ทั้ง Microsoft Internet Explorer (เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป) Mozilla Firefox (เวอร์ชั่น 32 ขึ้นไป) และ Google Chrome (เวอร์ชั่น 36 ขึ้นไป) อย่างไรก็ตาม Google Chrome เป็นเว็บเบราเซอร์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานระบบทดสอบได้ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ http://pisaitems.ipst.ac.th และ http://learningspace.ipst.ac.th
    “สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญและเข้ามาให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณเพื่อยกระดับ ผลการประเมิน PISA โดยจะจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้ สสวท.ดำเนินการทั้งในส่วนของการจัดทำตัวอย่างข้อสอบ การพัฒนาครู รวมไปถึงการพัฒนาระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA นี้ด้วย ทั้งนี้ การประเมิน PISA 2015 จะเปลี่ยนรูปแบบการประเมินเป็นการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะดำเนินการสอบในเดือนสิงหาคม 2558 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนอายุ 15 ปีที่สุ่มจากโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ” ผู้อำนวยการ สสวท.กล่าว และว่า นักเรียนที่สนใจสามารถเข้าไปที่ “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” เว็บไซต์ http://pisaitems.ipst.ac.th และ http://learningspace.ipst.ac.th.

 

ที่มา : นสพ.ไทยโพสต์