ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย

18 ก.พ. 2558 10:23 น.

ผู้อ่าน

 
      ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคา เลขที่ 18/2558 ซื้ออุปกรณ์บันทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558 โดยกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 นั้น
 
      บัดนี้ ผลการพิจารณาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อฯ ได้แก่ บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 699,299.-บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)