ผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาเว็บไซต์ สทศ.

        ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคาจ้าง เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558 โดยกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 นั้น
 
        บัดนี้ ผลการพิจารณาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้แก่ บริษัท โค้ดมีเดีย จำกัด โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 199,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด