ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำระบบการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)

4 มิ.ย. 2558 10:11 น.

ผู้อ่าน

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำระบบการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Testing) ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น ๑ ระบบ และได้ทำหนังสือแจ้งให้กับผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ดำเนินการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (เคาะราคา) ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดเวลา ตั้งแต่ ๑๔.๑๕ – ๑๔.๔๕ น. นั้น
 
บัดนี้ การดำเนินการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (เคาะราคา)ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๙๕๐,๕๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘