ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดนนทบุรี

à¸�อ2.jpg    

          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

          รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติว่า สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน

  1. มาตรฐานการบริหารการทดสอบ
  2. มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ
  3. มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ
  4. มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล
  5. มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้

          สำหรับการสอบ N-NET เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนและเป็นการสอบที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน โดย สทศ. ใช้หลักการมีส่วนร่วมทั้งระดับ สทศ. ระดับศูนย์สอบ ระดับ กศน. ดังนั้น การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของ สทศ. ต้องได้มาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส สร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้สถานศึกษานำผลสอบ N-NET ไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

�ี��ุ��2.jpg

          นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปปัญหาของการจัดสอบ N-NET ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปัญหาการส่งข้อมูลนักเรียนซ้ำ  ดังนั้น ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่จะจบการศึกษาในการปีการศึกษานั้นๆ จึงทำการส่งรายชื่อผ่านระบบ เพื่อป้องกันรายชื่อนักเรียนซ้ำ สำหรับการเตรียมความพร้อมการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2558  สทศ.ได้แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. ศูนย์สอบ และสถานศึกษาของการสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยมีกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 สอบวันที่ 16 สิงหาคม 2558 และจะประกาศผลสอบวันที่ 15 กันยายน 2558

         ภายหลังจบการบรรยาย ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เพื่อให้การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

à¸�à¸�à¸�ัà¸�1.jpg    à¸�à¸�à¸�ัà¸�2.jpg

à¸�à¸�à¸�ัà¸�3.jpg     à¸�à¸�à¸�ัà¸�4.jpg