กลุ่มงานบริหารการทดสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หรือรับรอง รวมถึงการอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาพิเศษ ให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา โดยมีงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  1. งานบริหารการทดสอบด้านพื้นฐาน
  2. งานบริหารการทดสอบด้านอาชีวศึกษา
  3. งานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

กลุ่มงานบริหารการทดสอบ

1. นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ
2. นางสาวนพมาศ เกตุรามฤทธิ์  หัวหน้างานบริหารการจัดสอบ
3. นางสาววาสนา ประสงค์งาม นักวิชาการจัดสอบ
4. นางกาญจนา  พวงจิตต์ นักวิชาการจัดสอบ
5. นางสาวอรสา  สุทธิไสย นักวิชาการจัดสอบ
6. นางสาวภูริชา ก๋อยสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7. นางนภาพร ศิลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8. นางสาวณฐมน เครือเช้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป