กลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของสถาบัน ได้แก่ บริหารการทดสอบตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารการทดสอบ วิจัยและพัฒนาการบริหารการจัดสอบ และงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย 

1. นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย
2. นางสาวนพมาศ เกตุรามฤทธิ์  รักษาการในตำแหน่งรองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย
3. นางสาววาสนา ประสงค์งาม นักวิชาการจัดสอบ
4. นางกาญจนา  พวงจิตต์ นักวิชาการจัดสอบ
5. นางสาวอรสา  สุทธิไสย นักวิชาการจัดสอบ
6. นางสาวภูริชา ก๋อยสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7. นางนภาพร ศิลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8. นางสาวณฐมน เครือเช้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
9. นายเจษฎา อาริยะดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10. นางสาวศศิธร ไชยเมล์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     

 

บาคาร่า สล็อตออนไลน์ฟรีเครด