ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2563

31 ก.ค. 2563 09:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) และผู้แทนจากศูนย์สอบ V-NET จำนวน 20 ศูนย์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2563

ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการทดสอบ V-NET และได้เน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบและเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ นอกจากนี้ ยังได้แนะนำวิธีการนำผลสอบ V-NET ไปใช้ในการประกันคุณภาพ ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2563

นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย ได้สรุปผลการดำเนินการจัดสอบ V-NET ปีที่ผ่านมา ซึ่งภาพรวมการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย ขั้นตอน แนวปฏิบัติ ปฏิทินการดำเนินการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือจากศูนย์สอบให้กำกับติดตามการดำเนินงานของสนามสอบและสถานศึกษาให้เป็นไปตามกำหนดการ และปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบและระเบียบว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องจากผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2563

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2563

สำหรับข้อมูลการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 เช่น ตัวอย่างกระดาษคำตอบ เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint)  จำนวนข้อสอบ วันสอบ ตารางสอบ เอกสารประชาสัมพันธ์การสอบ ฯลฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nites.or.th

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2563

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2563